บ้านเนินพลับหวาน ดีเด่น เน้นคุณค่า
พัฒนา มุ่งมั่น ทันสมัย
สร้างจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม และความเป็นไทย
ร่วมกายใจ เด็กไทยพุทธ ไทยมุสลิม
ความรู้ดี มีคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์
จรูญโรจน์ งดงาม มากความหมาย
ชาวเขียวเหลือง สดใส ทั้งใจกาย
มุ่งขวนขวาย สร้างชื่อ ระบือนาม
สร้างคนดี มีคุณธรรฒ ประจำจิต
ใช้ชีวิต อย่างพอเพียง ใฝ่ศึกษา
สามัคคี มีวินัย ล้ำเลิศ กีฬา
พัฒนา การศึกษา แก่ปวงชน
พัฒนา การศึกษา ให้รุ่งเรือง