ปรัชญาของโรงเรียน


                     ปรัชญา                             มีคุณภาพ  สร้างสรรค์   มุ่งมั่น  พัฒนา การศึกษาแก่ปวงชน
                     คำขวัญ                            ศึกษาดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  ล้ำเลิศการกีฬา
                     สีประจำโรงเรียน          เขียว – เหลือง
                     ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน            ต้นมะพลับ
                     

 

วิสัยทัศน์  (Vision)      


                     พัฒนาความรู้  คู่คุณธรรม  รักษ์สิ่งแวดล้อม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                   

  พันธกิจ  (Mission)


                     1.  ปรับปรุงหลักสูตร  บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                     2.  พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผล
                     3.  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
     4.  พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยเน้นคุณธรรม จริยธรรม
     5.  ประสานสัมพันธ์ วัด บ้าน มัสยิด  และโรงเรียน
                   

เป้าประสงค์  (Goals)


                     1.  นักเรียนมีคุณธรรม  มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม  และรู้รักสามัคคี
                     2.  นักเรียนมีความรู้ตามหลักสูตร มีความสามารถด้านวิชาการ  เทคโนโลยี  ภาษาต่างประเทศ  เรียนอย่างมีความสุข    รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และสามารถพัฒนาตนเองได้
                     3.  นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  มีสุขภาพจิตดี  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
                     4.  ครูมีความรู้ ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                     5.  โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  สะอาด  ปลอดภัย  เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของชุมชน