โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ.  2494  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลหนองปรือ  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี   เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  กระทรวงมหาดไทย  โดยความร่วมมือ ร่วมใจของประชาชนชาวบ้านเนินพลับหวาน พร้อมด้วยกรรมการมัสยิด  คณะกรรมการศึกษา   และนายเถา  จันทร์มาก ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่5   ตำบลหนองปรือ   ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา     ต้องการให้บุตรหลานมีความรู้  ความสามารถ  และดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม  มีความเจริญก้าวหน้าใน


ชีวิต  นายยะฟัด  และนางแมะ  แก้วสุวรรณ  ชาวบ้านเนินพลับหวาน  จึงได้บริจาคที่ดินจำนวน 6 ไร่  ให้จัดสร้างโรงเรียน  คณะกรรมการมัสยิด  คณะกรรมการศึกษา  และชาวบ้านจึงพร้อมใจสร้างโรงเรียนขึ้นหนึ่งหลัง  แบบไม่มีพื้น  ไม่มีฝากั้น กว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร  หลังคามุงกระเบื้อง

  คณะกรรมการศึกษา พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ได้ยื่นหนังสือต่อทางราชการขอเปิดทำการสอน  ทางราชการได้อนุญาตให้ทำการสอนได้โดยให้นายดำรง  เงินท้วม  ครูใหญ่  โรงเรียนวัดสุทธาวาส  มารักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่ 
              
           
ในปีการศึกษา 2494 เปิดทำการสอนวันแรก  นางวิทยา  ทองเพิ่ม  ศึกษาธิการ อำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิดเรียน  มีนักเรียนจำนวน 28 คน  ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเปิดสอนเพิ่มขึ้นปีละชั้น  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2496  มีครู  2 คน นักเรียน 57 คน  และมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี 
                
       

  ปีการศึกษา 2519 โรงเรียนได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ข ขนาด 8 ห้องเรียนจำนวน 1 หลัง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
                ปีการศึกษา 2523 โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  หลังเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                ปีการศึกษา 2524  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 017ก จำนวน 4 ห้องเรียน 1 หลัง
                ปีการศึกษา 2535 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา  ซึ่งในปีนี้ โรงเรียนจัดการศึกษา 3 ระดับ  คือ ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  529 คน ครู 21 คน นักการภารโรง 1 คน
                ปีการศึกษา 2537 คุณโพธิพงษ์  ล่ำซำ บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.2/8  จำนวน 1 หลัง มี 9 ห้องเรียน
                ปีการศึกษา 2543 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 จำนวน 3 ชั้น  15 ห้องเรียน   

 
                ปีการศึกษา  2548 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 1 หลัง  5 ชั้น  44 ห้องเรียน
ภารโรง 1 คน